หลักสูตรทั้งหมด

การดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง

บทเรียน e-learning เรื่อง การดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปกครองของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 8 ชุดวิชา

  • บุคคลทั่วไป (Advanced Level)
  • ประชาชนทั่วไป (Compact Edition)
  • นิสิต นักศึกษา (Advanced Level)
รายละเอียดหลักสูตร